Nhảy tới nội dung

Trang danh sách sản phẩm EGA Shoes

Danh sách sản phẩm#

Vào Thiết lập giao diện > Trang danh sách sản phẩm

Số lượng sản phẩm#

Thiết lập số lượng sản phẩm

Thiết lập số lượng sản phẩm hiển thị

Bộ lọc sản phẩm & Banner#

Thiết lập bộ lọc sản phẩm

Thiết lập bộ lọc sản phẩm

Tuỳ chỉnh hiển thị Sản phẩm đã xem#

Thiết lập banner

Thiết lập hiển thị sản phẩm đã xem

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang danh sách sản phẩm EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ support@egany.com.