Skip to main content

Thiết lập chung FOP Kitchen

Thiết lập popup chọn thời gian FOP Kitchen

Thiết lập popup & logo chọn thời gian FOP Kitchen

Thiết lập ghi chú & giá trị đơn hàng trang FOP Kitchen

Thiết lập ghi chú & giá trị đơn hàng trang FOP Kitchen

note

Giá trị đơn hàng cho phép thanh toán sẽ giúp bạn đặt giới hạn giá trị cho giỏ hàng có thể thanh toán

Thiết lập nút quay về trang đặt hàng nhanh

Thiết lập nút quay về trang đặt hàng nhanh

Nút quay về trang đặt hàng nhanh hiển thị sau khi checkout thành công

Nút quay về trang đặt hàng nhanh hiển thị sau khi checkout thành công

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập chung trang FOP Kitchen, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].