Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn thiết lập Chatbot - egaShop

Lưu ý:

Tính năng này chỉ được sử dụng cho khách sử dụng Ladipage.

1. Thiết lập thông tin cửa hàng#

1.1 Tạo mới tích hợp#

Tạo mới tích hợp Chatbot với Ladipage

Lưu ý:

URL sẽ liên kết đến trang chứa nút "Xác nhận đơn hàng":

  • Nếu bạn dùng popup cảm ơn chứa nút xác nhận đơn hàng, URL này sẽ là trang bán hàng.
  • Nếu bạn dùng trang cảm ơn riêng, URL này sẽ là trang cảm ơn. :::

1.2 Điền ID nút xác nhận đơn hàng#

ID nút xác nhận đơn hàng

Nút xác nhận đơn hàng sẽ là nút chuyển đến chatbot, không phải nút đặt hàng :::

1.3 Điền messenger URL kết nối đến module Chatbot#

Tạo đường dẫn đến chatbot

Ghi chú

Lấy Id module chatbot từ BotStar

2. Mapping#

Liên kết dữ liệu từ Ladipage sang BotStar

Lưu ý:

Trường egaID, sinh ID tự động cho đơn hàng sẽ cần thiết nếu bạn muốn sử dụng chức năng Tra cứu đơn hàng.

3. Lấy mã thực thi#

3.1 Mã thực thi nút xác nhận đơn hàng#

Lấy mã thực thi

Vào thiết lập Mã Javascript/CSS trên Ladipage

Dán mã thực thi vào Ladipage

3.2 Mã tự sinh id cho đơn hàng#

Lưu ý:

Chỉ sử dụng mã tự sinh Id khi có sử dụng trường egaId

Lấy mã thực thi

Dán mã tự sinh ID vào trang bán hàng

3.3 Liên kết chuyển trang#

Lấy mã thực thi

Dán liên kết vào nút Xác nhận đơn hàng

Sau khi hoàn thành thiết lập trên, bạn đã có thể Xác nhận đơn hàng bằng chatbot thông qua egaBotConn. Nếu có thắc mắc trong quá trình thiết lập, xin vui lòng liên hệ support@egany.com.