Nhảy tới nội dung

Thiết lập Bot Connector

1 Điền thông tin Messenger URL

Tạo đường dẫn đến chatbot

Ghi chú

Lấy ID module chatbot từ BotStar

ID Module chatbot

2. Mapping

Liên kết dữ liệu từ Haravan sang BotStar

Lưu ý:

Trường egaID, sinh ID tự động cho đơn hàng sẽ cần thiết nếu bạn muốn sử dụng chức năng Tra cứu đơn hàng.

3. Dán mã nhúng vào Haravan

Lấy mã thực thi

Lấy mã thực thi Bot Connector

Dán mã thực thi vào Haravan

Dán mã thực thi vào Haravan

Kết quả sau khi thiết lập

Kết quả

Sau khi hoàn thành thiết lập trên, bạn đã có thể Xác nhận đơn hàng bằng chatbot thông qua Bot Connector. Nếu có thắc mắc trong quá trình thiết lập, xin vui lòng liên hệ [email protected].