Nhảy tới nội dung

Cài đặt Bot Connector

Cài đặt Bot Connector cho website

Chọn nền tảng --> điền link website --> chọn ứng dụng Bot Connector