Nhảy tới nội dung

Thiết lập Bot Connector

1 Điền thông tin Messenger URL

Tạo đường dẫn đến chatbot

Ghi chú

Lấy ID module chatbot từ BotStar

ID Module chatbot

2. Mapping

Liên kết dữ liệu từ Sapo sang BotStar

Lưu ý:

Trường egaID, sinh ID tự động cho đơn hàng sẽ cần thiết nếu bạn muốn sử dụng chức năng Tra cứu đơn hàng.

3. Dán mã nhúng vào Sapo

Lấy mã thực thi

Lấy mã thực thi Bot Connector

Vào Cấu hình --> Thiết lập chung --> Thay đổi Google Analytics

Dán mã thực thi vào Sapo

Dán mã thực thi vào Sapo

Kết quả sau khi thiết lập

Kết quả

Sau khi hoàn thành thiết lập trên, bạn đã có thể Xác nhận đơn hàng bằng chatbot thông qua Bot Connector. Nếu có thắc mắc trong quá trình thiết lập, xin vui lòng liên hệ [email protected].