Skip to main content

Thiết lập thông tin bổ sung cho bộ nút CRO

Truy cập Công cụ tiện ích > Thông tin bổ sung

1. Thiết lập hiển thị

Thiết lập hiển thị

2. Hướng dẫn trỏ về trang cố định

Trong Demo này, chúng tôi sẽ trỏ đường dẫn về trang hướng dẫn chọn size. Để thiết lập ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Admin Sapo, tạo trang có nội dung hướng dẫn chọn size

Tạo trang nội dung mới

Tạo trang nội dung mới

Bước 2: Sau khi hoàn thành nội dung trang, copy đường dẫn trong mục Tùy chỉnh SEO

Copy đường dẫn

Bước 3: Dán đường dẫn vừa copy ở Bước 2 vào ô Thiết lập đường dẫn trỏ về trang cố định trong App Admin của CRO Buttons

Dán đường dẫn

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập thông tin bổ sung cho bộ nút CRO, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].