Skip to main content

Thiết lập đếm ngược ở đầu trang

Vào danh sách các addon đã cài đặt > Thiết lập addon Sales Countdown

Chọn mục thiết lập

Chọn mục thiết lập

Chọn Đếm ngược ở đầu trang

Đếm ngược ở đầu trang

Chọn mục Đếm ngược ở đầu trang

1. Thiết lập màu nền đếm ngược ở đầu trang

Màu nền đếm ngược ở đầu trang

Màu nền đếm ngược ở đầu trang

2. Thiết lập thông báo và sự kiện

Thiết lập thông báo và sự kiện

Thiết lập thông báo và sự kiện

3. Thiết lập nút sự kiện

Thiết lập nút sự kiện

Thiết lập nút sự kiện

4. Thiết lập Tooltip và Đồng hồ

Thiết lập nút sự kiện

Thiết lập Tooltip và Đồng hồ

Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng Sales Countdown, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].