Skip to main content

Thiết lập giao diện egaShop

Thiết lập giao diện egaShop

Thiết lập giao diện sản phẩm

Thiết lập giao diện sản phẩm

Thiết lập giao diện giỏ hàng

Thiết lập giao diện giỏ hàng

Thiết lập giao diện bộ nút chuyển đổi

Thiết lập giao diện bộ nút chuyển đổi

Thiết lập giao diện chung

Thiết lập giao diện chung

Thiết lập giao diện bộ nút kêu gọi hành động

Thiết lập giao diện bộ nút kêu gọi hành động

Sau khi thực hiện theo các hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiếp lập Giao diện egaShop. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ email support@egany.com.